სამართლიანი სასამართლოსთვის

VK Law Company - ახალი ნაბიჯი იურიდიულ სფეროში: ალტერნატიული გამოძიება, იმიტირებული სასამართლო, ნაფიც მსაჯულთა დასკვნა - "დაიცავი საკუთარი უფლებები წარმატებულად"

წერეთლის გამზ. N116, თბილისი

+ (995) 579 52 80 80

ჩვენ შესახებ

VK law Company

VK Law Company 8 წელია სხვადასხვა მექანიზმით ცდილობს შექმნას ახალი რეალობა და ალტერნატივა საგამოძიებო მიმართულებით, სასამართლოში მოსარჩელა ან მოპასუხე წარსდგეს მომზადებული საერთაშორისო პრეცედენტებით გამყარებული, რათა უკეთ დაიცვას საკუთარი უფლებები და შექმნას ან გამოიყენოს ის ინოვაციური შესაძლებლობები, რომელსაც ჩვენი იურიდიული კომპანია სთავაზობს ყველა მის პოტენციურ კლიენტს

8 წლიანი გამოცდილება

ჩვენი 8 წელზე მეტია ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ თქვენი უფლებების დაცვა

წარმატება

ჩვენ ხელთ არსებულის სააქმეების 97% წარმატებული შედეგით სრულდება

VK Law Company

იურიდიული მომსახურების ძირითადი მიმართულებები

სახელშეკრულებო სამართალი

გთავაზობთ ნებისმიერი სახის დახმარებას სახელშეკრულებო სამართლის ფარგლებში. 

ვალდებულებითი სამართალი

გთავაზობთ ვალდებულების დარღვევასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს და ვალდებულების დარღვევით წარმოშობილ დავებში სამართლებრივ დახმარებას.

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

გთავაზობთ ინტელექტუალური სამართლის სფეროში მომსახურებას

საოჯახო სამართალი

საოჯახო სამართლის ფარგლებში  გთავაზობთ სრულ სამართლებრივ დახმარებას, 

ადმინისტრაციული სამართალი

გთავაზობთ სამართლებრივ დამარებას ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში რეგულირებულ საკითხებთან დაკავშირებით

მემკვიდრეობითი სამართალი

 მომსახურება მემკვიდრეობითი სამართლის ფარგლებში

პროფესიონალი და გამოცდილი სამართლის ადვოკატი

რატომ უნდა აირჩიოთ ჩვენი ფირმა

ალტერნატიული გამოძება

VK Law Company იყო და არის პირველი იურიდიული კომპანია, რომლემაც საფუძველი ჩაუყარა ალტერნატიულ ჟურნალისტურ გამოძიებას

იმიტირებული სასამართლო

იმიტირებული სასამართლო ეს არის ინოვაცია ჩვენს სივრცეში, რაც გულისხმობს საკუთარი თავის მოწინააღმდეგედ ყოფნას და სასამართლოსთვის მაქსიმალურად მომზადებას

ნაფიც მსაჯულები

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ ნებისმიერი ტიპის საქმეზე ნაფიც მსაჯულთა განხილვას და დასვკნას

2000+

კლიენტებთან კონსულტაციები

93%

წარმატებული შემთხვევები

40+

პროფესიონალი ადვოკატები

785,320 ₾

ამოღებული ღირებულება

დაგვირეკეთ 24/7
OR

ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა

უახლესი პრაქტიკის სფეროები

განქორწინება

საჭირო დოკუმენტაციის და მტკიცებულებების მპოვება

მემკვიდრეობა

სამამკვიდრეო სამართალი და მასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება

ბავშვის მეურვეობა

მეურვეობასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება

ოჯახში ძალადობა

პრევენციული ღონისძიებების გატარება და სამართალწარმოება

ქორწინება / სამოქალაქო კავშირები

მნიშნველოვანია უფლებების დაცვითა და სწორად განაწილების პრინციპი ქორწინებაში

შვილად აყვანა და სუროგაცია

თანამედროვე შესაძლებლობების მოგვარება იურიდიულად

ქონებრივი დავები

სხვადასხვა ტიპის ქონებრივი დავების მოგვარება და სამართალწარმოება

VK Law Compay

რა გვანსხვავებს

ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა კლიენტის პრობლემა მცირეა თუ დიდი, ყველა საკითხს ერთნაირი ყურადღებით ვუდგებით. საქმეში არსებული ყველა ფაქტის დეტალური ანალიზი საშუალებას გვაძლევს პრობლემების გადაწყვეტის საუკეთესო გზა მოვძებნოთ. ჩვენ ვიბრძვით საუკეთესო შედეგისათვის, მაგრამ არასდროს ვრთავთ ჩვენს კლიენტებს ისეთ ბრძოლაში, რომლის დანახარჯებიც მოგებაზე დიდი იქნება.

VK Law Company ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს მაღალი ხარისხის იურიდიულ საკონსულტაციო მომსახურებას სთავაზობს. შემოთავაზებული მომსახურება გულისხმობს: – ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციის გაწევას; – საჭირო დოკუმენტაციის შესწავლასა და წერილობითი რეკომენდაციების გაცემას; – განსახორციელებელი გარიგებების სამართლებრივ ექსპერტიზას და რისკების ანალიზს; – არსებული დავების სამართლებრივ ექსპერტიზასა და მოსალოდნელი შედეგების შეფასებას; – კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებული

მომსახურების პაკეტები

VK Law Company-მ შეისწავლა და გაითვალისწინა რა სხვადასხვა მოცულობის და საქმიანობის მქონე კომპანიების მოთხოვნები და საჭიროებები, შეიმუშავა და არაერთ კომპანიასთან ეფექტურად თანამშრომლობს გრძელვადიანი და კომპანიის მიზნებისათვის სპეციალურად შედგენილი შემდეგი სახის მომსახურების პაკეტების გამოყენებით. ესენია: თქვენი იურიდიული კონსულტანტი – მომსახურების აღნიშნული პაკეტი განკუთვნილია იმ კომპანიებისთვის, რომელებიც არ საჭიროებენ სრულ იურიდიულ სერვისს, თუმცა საქმიანობის სწორად წარმართვისა

წარმომადგენლობა სასამართლოში

VK Law Company ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სთავაზობს: – სარჩელის, შესაგებლის, შეგებებული სარჩელის, განცხადების, შუამდგომლობის, კერძო, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრის მომზადებას და სასამართლოში წარდგენას ყველა სახის სასამართლოს დავასთან დაკავშირებით; – მოსარჩელის, მოპასუხის, მესამე პირის, განმცხადებლის წარმომადგენლობას სამივე ინსტანციის სასამართლოში, ყველა სახის სასამართლოს დავასთან დაკავშირებით; – მოწმის, დაზარალებულის, ბრალდებულის ინტერესების დაცვას სამივე ინსტანციის სასამართლოში ყველა

ჩვენ განსხვავებულად ვუყურებთ კანონს

სამოტივაციო ნაწილი

არ აუწიო ხმას - გააუმჯობესე არგუმენტი
კარგი იურისტი არასდროს მიიყვანს საქმეს სასამართლომდე, თუმცა საქმე თუ სასამართლომდე მივიდა, ის შეძლებს დაამტკიცოს რომ ეს უკანასკნელი ყველაზე ცუდი შედეგის მომტანი არის მოწინააღმდეგისთვის

სამართლის მენეჯმენტი

თანამედროვე მსოფლიოში სამართალთან ერთად მნიშვნელოვანია  სამართლის მენეჯმენტი, რაც გულისხმობს პროცესების მართვას

კერძო დეტექტივი

დეტექტივთა ეროვნული ასოციაცია

ვიდეოს ნახვა

კორპორატიული იურიდიული აუთსორსინგი
 

აუთსორსინგი შეიძლება განვმარტოთ, როგორც „გარე რესურსების სტრატეგიული გამოყენება იმ საქმიანობის განსახორციელებლად, რასაც, ტრადიციულად, შიდა თანამშრომლები და რესურსები ასრულებს“.  იურიდიული აუთსორსინგი არის სტრატეგია, როდესაც ორგანიზაცია, ხელშეკრულების საფუძველზე, საკვანძო სამართლებრივი ფუნქციების შესრულებას აკისრებს სპეციალიზებულ და ეფექტურ სერვის-პროვაიდერს, რომელიც, როგორც წესი, ღირებული ბიზნეს პარტნიორი ხდება. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, იურიდიული აუთსორსინგი ადამიანური რესურსების მართვის ძირითად ტენდენციად იქცა. სულ უფრო და უფრო მეტი კომპანია, დიდიც და მცირეც, მიმართავს კორპორატიულ იურიდიულ აუთსორსინგს, რაც საოპერაციო და ზედნადები ხარჯების გონივრული დაზოგვის ხარჯზე, ბიზნესის ზრდისა და განვითარების საშუალებას იძლევა. ბაზრის მიმღებლობა და მზარდი აქცენტი ტექნოლოგიებსა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის პროცესზე, პატრონუს ლეგალს საშუალებას აძლევს შექმნას და დანერგოს ისეთი რთული და კომპლექსური კონცეფცია, როგორიც იურიდიული მომსახურება 2.0-ია. შრომითი ფუნქციების გონივრული დელეგირება ამ კორპორატიული იურიდიული აუთსორსინგის ერთ-ერთი ელემენტია, თუმცა მისი ამოსავალი წერტილი სამუშაო პროცესის დიჯიტალიზაცია, ავტომატიზება, მონაცემებისა და ცოდნის შენარჩუნებაზე ზრუნვაა. პატრონუს ლეგალის კორპორატიული იურიდიული აუთსორსინგის მოდელის მეშვეობით, შეგვიძლია მომსახურება გავწიოთ კიდევ უფრო ხარჯ-ეფექტურად, ვიდრე სხვადასხვა თანმდევი ღია ან ფარული ხარჯებით დამძიმებულ იურიდიულ კომპანიებს. ჩვენ მიერ გამოყენებული ტექნოლოგიებისა და დახვეწილი სამუშაო პროცესის წყალობით, პატრონუს ლეგალის გუნდი წარმოადგენს სამუშაო ძალას, რომელსაც კორპორატიული იურიდიული აუთსორსინგის ფარგლებში, ჩვენი კლიენტების არაპროგნოზირებად, ურგენტულ და გეოგრაფიულად განსხვავებულ მოთხოვნებზე რეაგირება ოპერატიულად და კვალიფიციურად შეუძლია. ამ კონტექსტში, იურიდიული პროცესის ექსკლუზიურად დასაქმებული იურისტების მიერ წარმართვის ნაცვლად, ჩვენი კლიენტები აღნიშნული პროცესის გამკლავების მიზნით, ამ ფუნქციების სრულად დელეგირებას ჩვენს გუნდზე ახდენენ და სანაცვლოდ იღებენ მოქნილობას, კვალიფიციურ ექსპერტიზას, შემცირებულ საოპერაციო და დასაქმების ხარჯებს და მათი ბიზნესის ფუნდამენტურ მიმართულებებზე კონცენტრირების საშუალებას.

 

მოკლე მიმოხილვა

სხვადასხვა მიმართულებით მიღებული შედეგი

განხილული სიტუაცია

0

ნახვები

0

რეკომენდაცია

0

კონსულტაცია

0

როგორ გვახასიათებენ კლიენტები?

იმის გამო, რომ პატრონუს ლეგალის თითოეული კლიენტის საქმიანობას, ერთი მხრივ, თავისი სპეციფიკა და, მეორე მხრივ, სამართლებრივი თვალსაზრისით, თავისი კომპლექსურობა ახასიათებს, ჩვენი მიდგომებიც, ცხადია, ერთგვაროვანი არასდროს არ არის. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ჩვენს კლიენტებთან ურთიერთობის დროს, ყოველთვის ზედმიწევნით ვიცავთ იმ სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებზეც პატრონუს ლეგალის, როგორც ციფრული ეპოქის იურიდიული სერვისების პროვაიდერის, კონცეფციაა დაფუძნებული. ჩვენი კლიენტების შეფასებით, სწორედ ამ პრინციპების განუხრელი დაცვის თვალნათელი შედეგია ის თვისებები, რომელსაც ჩვენი გუნდის წევრები მუშაობის პროცესში ავლენენ:

დივერსიფიცირებული მომსახურება

უნივერსალური სერვისები

infonews.ge

საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "INFO NEWS"

იურიდიული საწყისებიდან ინოვაციურ და ყოვლისმომცველ მომსახურებამდე

352

მიმდინარე წლის პროექტი

120+

ბედნიერი მომხმარებლები

12

მიღებული ჯილდოები

15

პარტნიორი

ორგანიზაციებისთვის

დაიცავით თქვენი ბიზნესის და თანამშრომლის უფლებები

შრომის სამართალი

VK Law Companyდაგეხმარებათ დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის არსებული შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში წარმოშობილი ნებისმიერი საკითხისა თუ დავის მოგვარებაში. ჩვენ გთავაზობთ შრომითი ხელშეკრულების შედგენას, დამსაქმებელთათვის შინაგანაწესის მომზადებას, სამართლებრივ კონსულტაციებს, იურიდიულ მომსახურებასა და წარმომადგენლობას შრომითი ურთიერთობიდან წარმოშობილ დავებთან დაკავშირებით, ასევე, შრომითი ხელშეკრულების დარღვევით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნასთან დაკავშირებულ დახმარებას.

სამეწარმეო სამართალი

 გთავაზობთ სამართლებრივ რჩევებს კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევასთან დაკავშირებით, ასევე, სამართლებრივ დახმარებას ნებისმიერი სამეწარმეო სუბიექტის (შპს, სს, სპს, კს, კოოპერატივი, ინდ.მეწარმე) რეგისტრაციისას, სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილებების შეტანისას, რეორგანიზაციისას (შერწყმა/მიერთება, გაყოფა, გარდაქმნა), ლიკვიდაციისას, საწარმოს ფილიალების რეგისტრაციისას, საწარმოს დოკუმენტების სამართლებრივ ანალიზს და მათთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს.

Help Center

Have a query? Please check this question and answers

HappyAddons is a unique collection of Addons to power up the Elementor Page Builder plugin. It works with the WordPress and Elementor Page Builder to customize your WordPress blog or Business sites.

After the subscription license expires, HappyAddons Pro will stop working. Without the license key, you couldn’t use the pro features and widgets of HappyAddons. So you need to renew your license before it expires. That’s the way to prevent the site breaking issue.


And don’t worry, we will send you a reminder through email and admin notice banner of your WordPress dashboard.

After the subscription license expires, HappyAddons Pro will stop working. Without the license key, you couldn’t use the pro features and widgets of HappyAddons. So you need to renew your license before it expires. That’s the way to prevent the site breaking issue.


And don’t worry, we will send you a reminder through email and admin notice banner of your WordPress dashboard.

You will just need to have the latest version of Elementor installed on your website to be able to use the HappyAddons.

You will just need to have the latest version of Elementor installed on your website to be able to use the HappyAddons.

After the subscription license expires, HappyAddons Pro will stop working. Without the license key, you couldn’t use the pro features and widgets of HappyAddons. So you need to renew your license before it expires. That’s the way to prevent the site breaking issue.


And don’t worry, we will send you a reminder through email and admin notice banner of your WordPress dashboard.

HappyAddons is a unique collection of Addons to power up the Elementor Page Builder plugin. It works with the WordPress and Elementor Page Builder to customize your WordPress blog or Business sites.

დაგვიკავშირდით

შეგვხვდით

წერეთლის გამზ. N116

დაგვირეკეთ

+ (995) 579 52 80 80

ელ.ფოსტა

info@vk.com.ge